logodreta

Perduren algunes asimetries de gènere a la Universitat

PAU SERRANO. L’avaluació del I Pla d’Igualtat de la Universitat de València i l’actualització del diagnòstic de la situació de dones i homes han evidenciat la persistència d’unes asimetries de gènere tant en el cos docent i investigador com en el personal d’administració i serveis i en l’estudiantat.

La professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social Fàtima Perelló Tomás ha estat treballant en un nou informe diagnòstic, Asimetries de gènere a la Universitat de València, on planteja tant la vessant esperançadora com una de preocupant al voltant de la superació de les desigualtats de gènere en el si de la institució acadèmica.

L’informe, que podeu llegir en Asimetries de gènere a la Universitat de València, té com a objectiu actualitzar i ampliar el diagnòstic que es va fer el 2008 sobre les desigualtats de gènere a la Universitat i que realitzaren les professores Rosario Fernández-Coronado i María Eugenia González Sanjuán.

Segons Fàtima Perelló, “la reproducció dels desequilibris de gènere que travessen l’espai de les institucions universitàries és causada en bona mesura per factors socials estructurals subjacents extrínsecs a la institució, però també a causes intrínseques que afecten d’una manera distinta la segregació horitzontal i vertical que es pot detectar en cadascun dels estaments universitaris”.

Segons l’estudi i pel que fa a l’estudiantat, es troben conclusions com ara que les dones aconsegueixen matricular-se en l’opció de grau triada en major proporció que els homes, que la feminització i la masculinització selectiva de determinades titulacions tendeixen a reproduir-se al llarg del temps, encara que els graus nous semblen introduir lleugeres variacions que poden consolidar-se en el futur, o que en la branca de Ciències de la Salut totes les titulacions registren un alt grau de feminització, entre altres.

Respecte al PDI, el tret més característic és el predomini del professorat masculí i en la branca d’Arquitectura i Enginyeries és on la asimetria és més important. L’àrea de Ciències Socials i Jurídiques presenta, d’altra banda, la segregació més equilibrada entre el personal docent i investigador.

Finalment, i en el cas del Personal d’Administració i Serveis, la presència majoritària de dones és un dels trets principals que defineixen la plantilla. A la Universitat de València es troben unes taxes femenines de permanència en el grup professional inicial d’ingrés superiors a les masculines i una mobilitat laboral ascendent més ràpida en el grup d’homes que en el de dones.

Distribució de la matrícula segons branca de coneixement i sexe a la Universitat de València (%). Segregació horitzontal. Curs 2009-10. Font: Asimetries de gènere a la Universitat de València. Fàtima Perelló Tomás.

Distribució del PDI segons branca de coneixement i sexe a la Universitat de València (%). Segregació horitzontal. Any 2011. Font: Asimetries de gènere a la Universitat de València. Fàtima Perelló Tomás.

Diagrama de tisores segons categories professionals del PDI (%). Universitat de València. Any 2011. Font: Asimetries de gènere a la Universitat de València. Fàtima Perelló Tomás.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València