logodreta

La Universitat de València prepara el II Pla d’Igualtat

PAU SERRANO. El Vicerector de Cultura i Igualtat, a través de la Unitat d’Igualtat, ha posat en marxa el procés d’elaboració del II Pla d’Igualtat per a un període de quatre anys (2013-2017). Des de fa mesos s’està treballant amb integrants de les Comissions d’Igualtat dels tres campus, les seccions sindicals i l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona per a disposar d’un document de treball. Aquest esborrany manté l’esquema de cinc eixos a partir dels quals es marcaran els objectius i les accions.

En les properes setmanes el vicerector de Cultura i Igualtat i la directora de la Unitat d’Igualtat es reuniran amb els equips deganals dels díhuit centres. El document de treball haurà de ser també discutit i consensuat en la Comissió de Polítiques d’Igualtat i en el Consell de Direcció, per a passar finalment per la Mesa Negociadora i pel Consell de Govern.

El I Pla d’Igualtat de la Universitat de València, amb 118 accions, ha estat en vigor durant tres anys (2010-2012) i ha possibilitat que la igualtat no només siga formal sinó més real a la institució acadèmica.

Rosario Fernández-Coronado i María Eugenia González, professores del Departament de Sociologia i Antropologia Social, han realitzat l’informe d’avaluació del I Pla d’Igualtat i han conclòs, entre altres qüestions, que si bé el grau de compliment dels objectius i de les línies d’acció és elevat, hi ha eixos com ara la docència, la investigació i la participació de les dones en els òrgans de decisió i govern que queden lluny d’un equilibri.

Paral·lelament i dins del mateix departament, la professora Fàtima Perelló ha elaborat l’actualització del diagnòstic de la situació entre dones i homes a la Universitat, el qual evidencia la permanència d’unes asimetries de gènere tant en el cos docent i investigador com en el personal d’administració i serveis i en l’estudiantat.

La Universitat de València manté un clar compromís amb les polítiques d’igualtat, com a estratègies bàsiques per a lluitar contra la discriminació i desigualtat per raó de sexe, i ara presenta el primer esborrany del II Pla d’Igualtat. Des de la Unitat d’Igualtat s’anima tota la comunitat universitària a participar-hi fent arribar propostes i suggeriments per correu electrònic a: igualtat@uv.es. Així mateix, es pot consultar i participar en l’esborrany en: http://www.uv.es/igualtat.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València