logodreta

La presència de les dones en la vida universitària

INÉS SOLER JULVE. Les dones són majoria en dos dels col·lectius de la Universitat, són la cara més visible tant entre el PAS com en l’estudiantat, i el nombre de dones PDI continua creixent. La seua presència i el seu treball es fan sentir en la vida universitària, però no tant com caldria quan es parla dels òrgans de govern i presa de decisions. En concret, cal cridar l’atenció sobre el seu pes minoritari en el màxim òrgan de representació de la institució: el Claustre.

El pròxim mes de novembre tindran lloc les eleccions al Claustre. Per això, una vegada més, cal abordar la problemàtica de la baixa participació política de les dones (tant dins com fora de la Universitat), segons les dades dels processos electorals anteriors, per a fer visibles les diferències per sexe.

La composició del Claustre el 2012 és del 59% d’homes i el 41% de dones. Aquesta distribució per sexe respecta el principi d’equilibri del 60% i 40% que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Tal com mostra la gràfica, la distància percentual entre sexes s’ha reduït en un 25%, des del 1984 al 2012, com a conseqüència de la tendència a l’alça pel que fa al nombre de dones al Claustre de la Universitat de València.

 

Evolució de la representació al Claustre per sexe (%). Des de l’any 1984 al 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Junta Electoral.

 

Ara bé, tenint en compte la categoria professional i el sexe de les persones claustrals, s’observa que la paritat no és suficient per a representar els diversos col·lectius de la Universitat.

En el cas del PDI, encara que les dones han aconseguit representar més del 50% en el col·lectiu del personal no doctor, continuen sent una minoria del 38% entre el personal doctor amb vinculació permanent (col·lectiu amb més representació en l’òrgan).

Les dones claustrals han sigut històricament majoria en el col·lectiu del PAS. És per tant un retrocés trobar una distribució el 2012 del 43% de dones i el 57% d’homes. Encara que l’equilibri paritari s’hi compleix, la infrarepresentació de les dones és massa alta tenint en compte que són el 65,6% del PAS en l’actualitat.

Per a contribuir al diagnòstic de la situació, cal avaluar les últimes eleccions de representants de l’estudiantat al Claustre de la Universitat de València, que van tindre lloc el 22 de novembre del 2012. Els resultats presenten una distribució per sexe inversament proporcional al pes que tenen els estudiants i les estudiantes respectivament en el col·lectiu universitari. Les persones electes són un 57% d’homes i un 43% de dones.

Unes candidatures on es respecta el principi de proporcionalitat fixat per llei no són garantia d’una composició de l’estudiantat al Claustre que siga paritària. En la gràfica es mostra la diferència entre el pes de les dones en les llistes de candidatura de titulars (que s’acosta al 50% en els darrers anys) i el que després tindran entre les persones electes com a representants de l’estudiantat: és com a mínim de deu punts percentuals, i arriba fins a vint l’any 2010. Aquesta situació s’explica per la posició en què les dones se situen en les llistes electorals, en llocs on no “corren perill” de resultar electes.

 

El canvi en la composició per sexe: entre la candidatura i l’elecció

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Junta Electoral.

Per acabar, podem dir que, tot i l’esforç cap a la paritat, les dones han estat i continuen sent minoria en el màxim òrgan de representació de la Universitat de València. Aquesta desigualtat per raons de sexe no es pot explicar únicament per les diferències en la distribució del temps entre dones i homes, com a conseqüència de l’assumpció de més càrregues domèstiques en el cas de les dones. Sobretot, pel que fa a la majoria del col·lectiu de l’estudiantat, encara no tenen obligacions familiars o laborals d’importància. En aquest cas, és més una qüestió de valors, els quals situen els homes en els espais de poder i presa de decisions, mentre que les dones queden en un segon pla.

A l’Observatori de la Unitat d’Igualtat es troben microinformes:

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València