logodreta

‘Amb les dones, guanyem. Presenta’t’ a les eleccions al Claustre

INÉS SOLER/PAU SERRANO. En compliment del Pla d’Igualtat, la Universitat de València ha de fomentar la participació de les dones en la vida universitària i promoure condicions favorables per aconseguir-ne una presència equilibrada en els òrgans de representació i govern de la institució. En aquest sentit, la Unitat d’Igualtat inicia una campanya per a promoure la participació de les dones en les properes eleccions al Claustre.

El diagnòstic de la situació indica que, actualment, la distribució per sexe del Claustre de la Universitat de València respecta el principi d’equilibri del 40% i 60% que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Però, històricament, la presència de les dones en el principal òrgan de govern de la Universitat no ha sigut mai equilibrada. Amb les dades actualitzades del 2012, es posa de manifest que la majoria de categories tenen una presència paritària dels dos sexes; amb l’excepció del Personal Investigador en Formació (75% són homes) i el Personal d’Institucions Sanitàries Concertades (100% són homes). No obstant això, les dones són minoria en tots els grups professionals. Aquesta distribució és especialment injusta en el cas de l’estudiantat, on s’inverteix la proporció d’homes i dones claustrals respecte al pes que tenen en el col·lectiu. Mentre que les dones són el 59% de l’estudiantat, la seua representació en el Claustre és del 43%. El cas exactament oposat es dóna per als homes, que són el 41% de l’estudiantat i tenen una presència en el Claustre del 57%. Però encara més asimètrica és la distribució del PAS, que tot i ser el col·lectiu més feminitzat de la Universitat el seu pes claustral és del 43%.

Amb les dones, guanyem. Presenta’t és el lema d’una campanya que pretén animar les professores i les dones del PAS perquè presenten candidatures a les eleccions al Claustre, com també a les associacions estudiantils per tal que presenten llistes equilibrades entres dones i homes.

Ací davall es pot observar la imatge del cartell que en uns dies es trobarà penjat per tots els centres i serveis. A més, pròximament es posarà en marxa un blog on es presentaran les xifres de la situació asimètrica que es produeix a la Universitat pel que fa als òrgans de representació.

 

infouniversitat © 2023 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València