logodreta

Governança a favor de la igualtat o transversalitat de les polítiques de gènere

PAU SERRANO MAGDALENO. El terme mainstreaming començà a rodar entre els espais de debat i treball al voltant de les polítiques de gènere allà pels anys noranta, quan va ser assumit per la Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial sobre Dones de les Nacions Unides, celebrada a Beijing el 1995.

Que la desigualtat de gènere no era un problema exclusiu de les dones i que afectava tota la societat, això era una evidència cada vegada més visible i palpable, i la manifestaven els fòrums de Nacions Unides o les línies estratègiques de treball a la Unió Europea a través del seu Fons Social.

Així, es posaven en marxa accions positives, com ara de treball, junt amb altres estratègies d’actuació com l’anomenat mainstreaming, basat en la necessitat de preveure les diferències entre les condicions, situacions i necessitats de les dones i els homes en les diverses fases de realització de qualsevol política: planificació, execució, avaluació, etc.

Transversalitzar la perspectiva de gènere és allò que defineix el II Pla d’Igualtat que la Universitat de València acaba de posar en marxa i que fins el 2017 haurà d’executar mitjançant 74 accions que pretenen garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en aquesta institució.

Aquest nou Pla d’Igualtat la Universitat no només reitera un compromís amb les polítiques d’igualtat, sinó que s’implica amb la transversalitat com a principi definitori de les polítiques d’igualtat. Així ho evidencia el seu primer eix que hui vos presentem.

El II Pla d’Igualtat de la Universitat ha estat elaborat a partit de l’informe d’avaluació del I Pla i de l’informe diagnòstic Asimetries de gènere a la Universitat  i es defineix en cinc àrees que es descriuen com a cinc eixos principals d’actuació:

  • 1er. Participació i govern.
  • 2on. Diagnòstic i visibilització. 
  • 3er. Creació d’una cultura d’igualtat. 
  • 4rt. Aspectes laborals. 5é. Investigació i docència.

El primer eix aposta per una governança a favor de la igualtat de dones i homes com a principi bàsic i identificador de totes les accions que es descriuen en el Pla.

Les dues primeres accions, “Assumir el compromís d’anar cap a la igualtat efectiva de dones i homes, implantant mesures d’acció positiva encaminades a abordar els canvis necessaris per a superar el sexisme i les estructures jeràrquiques androcèntriques en el si de la comunitat universitària, d’acord amb el Pla Estratègic” (acció 1.1.1.) i “L’equip de govern, amb la participació de la comunitat universitària i els i les representants socials, ha d’elaborar un codi de conducta que ha de concretar la missió, la visió, els valors i els principis de la Universitat pel que fa a la igualtat de dones i homes. Aquest codi serà l’eina de gestió que regule els valors organitzatius de la institució” (acció 1.1.2.), són la carta de presentació d’una estratègia de treball.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València