logodreta

Cobrem el mateix les dones i els homes a la Universitat?

Finestra-58-fora

PAU SERRANO. La discriminació salarial de gènere és una de les manifestacions més evidents de la desigualtat entre homes i dones a nivell laboral. De la mateixa manera, la segregació o les condicions en l’accés, així com les dificultats a l’hora de conciliar, formen part de la bateria de temes que apareixen en els informes sobre desigualtat en el mercat de treball.

La Universitat de València, com exposa la professora Fàtima Perelló en l’informe Asimetries de gènere, “està lluny de ser el reducte d’igualtat que solen imaginar alguns agents socials”. I és que les discriminacions de gènere que es mantenen hui en dia en la societat es reprodueixen en l’àmbit universitari, sobretot les seues formes indirectes i potser més invisibles.

És per això que la Universitat de València planteja en el seu II Pla d’Igualtat que l’accés a l’ocupació, l’ascens i la promoció professional s’han de fer garantint el principi d’igualtat de sexe. Però dones i homes cobren el mateix a la Universitat? El II Pla d’Igualtat inclou entre les seues línies d’actuació l’elaboració d’un informe sobre desigualtats retributives indirectes entre dones i homes i, en tot cas, l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir l’equitat retributiva per sexe per treballs d’igual valor.

Segons el treball de la professora Perelló a la Universitat de València, s’evidencia segregació tant horitzontal com vertical, la qual cosa està estretament relacionada amb la desigualtat salarial o retributiva. “Sabem que les dones tendeixen a concentrar-se, a vegades com a conseqüència dels itineraris formatius previs que han desenvolupat, en les titulacions, branques de coneixement i àrees científiques considerades acadèmicament menys complexes i d’inferior prestigi”, exposa la professora Perelló respecte a la segregació horitzontal. D’altra banda, quant a la segregació vertical, hi ha un accés als diversos rangs professionals i científics diferenciat per sexe, on la presència de les dones va minvant a mesura que s’ascendeix en l’ordre jeràrquic.

L’eix IV del Pla d’Igualtat està dedicat als aspectes laborals, i un dels seus punts novedosos és la promoció d’una normativa que afavorisca la conciliació de la vida familiar i professional de tot el personal universitari. En el cas del professorat, s’ha inclòs una clàusula per la qual no es comptabilitzaran els períodes d’inactivitat imputables a l’atenció de persones dependents en la normativa d’accés a la carrera professional i promoció a places docents.

Un altre dels aspectes fonamentals d’aquest quart eix està relacionat amb la igualtat de tracte i d’oportunitats en les relacions laborals. L’aposta per dotar la Universitat d’un protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe va ser una de les claus del I Pla d’Igualtat. difondre’l, sensibilitzar i formar en el mateix és una de les accions previstes en aquest II Pla.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València