logodreta

La Finestra de la Igualtat. Les dones i la ciència

ciencia-02

INÉS SOLER. La investigació i la docència a la Universitat de València es treballen en el cinqué eix del II Pla d’Igualtat. Es pretén afavorir una presència major i més destacada de les dones en la investigació i la docència. En aquest sentit, es prioritza la difusió de les aportacions de les dones en la investigació, en el foment de la investigació i la docència realitzades amb perspectiva de gènere i en l’elaboració de materials docents ajustats a aquest propòsit.

A la Universitat de València, tal com exposa la professora Fàtima Perelló en l’informe Asimetries de gènere,“en termes generals, les dones dediquen més temps que els homes a la docència, a la preparació dels materials didàctics necessaris o a la coordinació docent, cosa que els pot comportar una reducció de la producció científica i dificultar-los una trajectòria professional ascendent ininterrompuda”.

És per això que en el quart eix es plantejava una mesura laboral per a promoure la carrera investigadora de les dones, com és la incorporació del “criteri de no comptabilitzar els períodes d’inactivitat imputables a l’atenció de persones dependents en la normativa d’accés a la carrera professional i promoció a places docents” (mesura 4.2.4).

L’esforç per a fomentar i consolidar la perspectiva de gènere en els estudis de grau i postgrau és una continuació del treball encetat amb el I Pla, on l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona juga un paper rellevant. Es va aconseguir que des del curs 2011-2012 tot l’estudiantat en els graus de la Universitat tinguera l’oportunitat de cursar alguna matèria sobre igualtat de gènere, amb les quatre que s’hi ofereixen, dissenyades i adaptades a cadascuna de les àrees de coneixement, i la possibilitat de continuar estudis de postgrau i doctorat en gènere (http://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/ca/igualtat-uv/investigacio-docencia-1285875707049.html).

A més, la Unitat d’Igualtat va posar en marxa el Premi Olimpia Arozena l’any 2011 i continua utilitzant-lo com a eina per a incentivar l’elaboració de materials docents amb perspectiva de gènere.

Aquest eix compta amb mesures específiques com ara la inclusió del tema de la igualtat de gènere en la jornada i el programa Conéixer adreçat a personal docent i estudiantat de secundària i batxillerat, per tal de promoure l’accés de les dones a les carreres masculinitzades i dels homes a les feminitzades. En concret, hi ha diversos projectes que han rebut l’ajuda que atorga la Unitat d’Igualtat per al curs 2014-15 que treballaran en aquest sentit.

L’avaluació del I Pla d’Igualtat indicava que aquest eix havia aconseguit un menor nombre d’accions executades i havia generat una certa resistència, especialment en l’àmbit de la investigació. Tenint en compte que un dels principals obstacles és la introducció de la perspectiva de gènere en els continguts de la investigació per la falta de formació específica del personal investigador, en la mesura 5.2.4. del II Pla es proposa el següent: “Realitzar per campus una jornada formativa sobre la inclusió de la igualtat en la investigació científica”, que tindrà lloc el 2014.

D’altra banda, en la mesura 5.2.9 es planteja que “la Universitat ha d’assegurar la paritat o composició equilibrada de tots els òrgans que tinguen relació amb selecció de personal, dotació i conformació d’equips d’investigació i comissions assessores”. A hores d’ara, els indicadors analitzats des de l’Observatori d’Igualtat reflecteixen que la composició de les comissions no és quasi mai paritària. En concret, en la Comissió d’Investigació les dones representen un 34%. Es pot consultar la composició dels òrgans de govern de la Universitat de València per sexe de l’any 2013 en aquest enllaç.

La visibilització de dones científiques que puguen servir com a models femenins de referència per a les futures generacions és un altre repte al qual vol donar resposta el II Pla amb mesures com ara la 5.2.6: “Proposar el nom de dones en els doctorats honoris causa de la UV”. El 2012 ja es va aconseguir la investidura de María Ángeles Durán i es continuarà en aquesta tasca per avançar cap a l’equilibri entre sexes, encara que queda un llarg camí amb les cinc dones doctorades honoris causa que comptem fins ara a la Universitat de València, totes nomenades en el segle xxi.

Les conseqüències directes d’aquestes divergències entre les trajectòries investigadores de les dones i els homes del PDI es reflecteixen en les possibilitats d’ascens professional que continuen sent desiguals. Com ens mostra el diagrama de tisores, les diferències s’inicien en el nivell de titular d’escola universitària, continuen en el de titular d’universitat i finalitzen en les càtedres d’universitat, un rang on la asimetria és molt elevada.

No obstant, els desequilibris s’atenuen al llarg d’aquests quatre anys en totes les categories professionals, d’una manera més intensa en els catedràtics i les catedràtiques d’universitat (que passen d’una distància de 62 punts percentuals de diferència el 2007 a 48 punts de desigualtat el 2012) i en menor mesura entre les titularitats d’universitat (on la distància de 24 punts es redueix a 18).

Diagrama de tisores segons categories professionals del PDI (%). Universitat de València. Anys 2007 i 2012

diagrama

 

 

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València