logodreta

Isidro-Salvador Monzó (nou degà Facultat de Química): “Cal transparència i comunicació fluida amb tots els estaments i sensibilitats del centre”

Isidro-salvador-monzo-2

REDACCIÓ. Isidro-Salvador Monzó Mansanet (Simat de la Valldigna, 1951) és el nou degà de la Facultat de Química de la Universitat de València. Entre les prioritats del seu equip estan millorar la comunicació interna i externa, donar eixida a les peticions de l’estudiantat sobre els programes Erasmus + i les Pràctiques d’Empresa, implantar dobles titulacions, tant nacionals com internacionals, impulsar el màster oficial de la facultat, així com millorar la participació dels estudiants amb la figura dels delegats/delegades de curs, els quals seran convidats a les reunions de coordinació de curs i de grau.

L’equip deganal que encapçala Isidro-Salvador Monzó està format per Maria Luz Cardona, Adela Mauri i José V. Folgado. Monzó va ser l’únic candidat que es va presentar al deganat i en la Junta de Centre va obtindre, en segona votació, 20 vots a favor i 17 en blanc. Substitueix en el càrrec Maite Picher.

El nou degà és professor a la Facultat de Química des del 4 de desembre del 1987 i ha sigut membre de la Junta de Centre en diversos períodes. Va exercir de director del Departament de Química Física des del 21 d’octubre del 2003 fins el 18 de juny del 2009. En l’actualitat té reconeguts per la CNEAI quatre sexennis d’investigació.

Isidro-salvador-monzo-3

–Vosté ha sigut elegit degà de la Facultat de Química recentment. Com afronta el repte?

–L’afrontem amb responsabilitat, dedicació, molta prudència i la fermesa necessària però sobretot amb una actitud de servei. Cal fer una tasca de resoldre els problemes amb decisió.

–Qui forma el seu equip de treball i quines són les prioritats bàsiques de la seua gestió?

–L’equip de treball el formen dues vicedeganes i un secretari, que ve imposat per reglament de càrrecs acadèmics de la Universitat de València segons el nombre total d’estudiants matriculats (19 d’abril del 2011, ACGUV 99/2011). A més a més, hi ha un coordinador de Pràctiques Externes, un coordinador de la Titulació de Grau amb un coordinador per a cada curs, un coordinador de Mobilitat de Centre (que és una vicedegana) i un coordinador de Mobilitat de Titulació de Grau. Pel que fa a les prioritats, parlaria sobre què és el més urgent. Així, cal que la CAT (Comissió Acadèmica de Títol) propose uns horaris que puguen ser aprovats en una Junta de Facultat imminent amb el major consens possible per tal que els departaments elaboren el POD i puguem començar el curs vinent sense sorpreses. Donar eixida a les peticions dels estudiants sobre els programes Erasmus + i les Pràctiques d’Empresa, i una vegada tinguem els resultats dels exàmens, fer una anàlisi profunda del grau. Activar la Comissió de Qualitat, etc.

–Què cal canviar a la Facultat de Química a curt termini?

–Cal canviar la imatge de la pàgina web del centre. Cal fer-la més amable, i que ràpidament es puga accedir a la informació rellevant, donant-li un aspecte de comunicació fluida i transparència dinàmica. També per als qui l’han d’actualitzar sovint ha de ser amena per a treballar i que no siga “complicat” la seua interacció. Qualsevol estudiant o persona de dins i de fora de la facultat ha d’assabentar-se ràpidament de tot el que és interessant amb una ullada.

–De tot el que ha comentat, què és el més important?

–Cal que hi haja transparència i comunicació fluida amb tots els estaments i sensibilitats del centre. Per això és prioritària l’actualització periòdica de la web de la facultat. Però aquesta tasca no pot ser confusa ni per al qui haja d’actualitzar-la ni per a qui haja d’assabentar-se de la informació. Si cada vegada hem d’aprendre de nou on estan les coses, prompte passarem de la pàgina web.

Isidro-salvador-monzo-4

–En el seu programa electoral parlava, en el punt 4, d’implantar dobles titulacions, tant nacionals com internacionals; i en el 5, d’impulsar el màster oficial de la facultat. En quin punt estan aquests objectius i per què són importants?

–De moment sols tenim una doble titulació entre la Facultat de Química i l’Ecole européenne de Chimie, Polymères et Materiaux d’Estrasburg, el conveni de la qual està en fase de renovació en passar de la llicenciatura al grau. Respecte al màster, la CEPE (Comissió d’Elaboració de Plans d’Estudis) està paralitzada des d’abans de les eleccions a rector. Volem reactivar aquesta comissió. Les dobles titulacions són importants perquè flexibilitzen les opcions d’eixides professionals dels nostres estudiants i també en el món del treball-empresa conformen un currícula més adient a les necessitats reals. Pel que fa al màster, proporciona a l’estudiant una formació més especialitzada en el món del mercat laboral de l’empresa i de la investigació en Química, i se l’obrin les portes al doctorat.

–Com està la Facultat de Química en els rànquings internacionals? I com pel que fa a la presència d’estudiants i estudiantes Erasmus?

–En números concrets, no li ho puc dir en xifres, ja que això pot canviar un poc d’un any a l’altre, però sí li puc dir que en investigació és una facultat molt reconeguda com així ho manifesta la proliferació de projectes, convenis de cooperació, becaris de FPU, FPI, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc. I respecte a la presència d’estudiants i estudiantes Erasmus, hi ha un intercanvi prou important.

–En el seu programa també parlava d’afavorir la participació activa dels estudiants en la vida acadèmica de la facultat. Com ho farà?

–S’activarà la figura dels delegats/delegades de curs que seran convidats a les reunions de coordinació de curs i de grau. Hem creat la figura de representant dels estudiants/estudiantes que a hores d’ara recau sobre el coordinador d’AdR elegit per les AdR. Serà convidat a les reunions de l’equip deganal quan es tracten temes relacionats amb ells.

–El químic Avelino Corma, Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica, va formar-se a la Facultat de Química de la Universitat. És un orgull per a la institució, i concretament per a la facultat de la qual vosté és degà?

–Sí, és un orgull que s’haja format com a químic en la nostra facultat i universitat, i així va quedar palés en la clausura de l’Olimpíada de la Química del darrer divendres on tant el Col·legi de Químics com l’AQCV, la vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació (UPV) i la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística (UVEG) el van recordar.

Isidro-salvador-monzo-5

–Quines són les necessitats de la racultat respecte al PAS i el PDI?

–Bé, la incorporació dels màsters, els graus i les dobles titulacions als centres ha multiplicat la tasca d’atenció diversificada i puntual vers els alumnes per part dels centres. En una època de crisi econòmica, totes les institucions tendeixen a estalviar recursos, i a la llarga s’observa una manca en l’atenció directa. Es fa un esforç immens en activar plataformes informàtiques que prometen una ajuda a l’estudiantat i indirectament al PAS, però que en realitat no sempre estan en consonància amb l’objectiu per al que foren creades. Es necessita un PAS més qualificat i actualitzat, la qual cosa implica l’existència de cursos de formació. Pel que fa al PDI, cal dir que hi ha una llarga llista (i cada vegada es fa més llarga) de PDI que ha obtingut l’acreditació adient per un organisme extern (ANECA) per tal d’ascendir en la seua carrera professional, però que no obstant està “a l’espera”. En observar l’edat mitjana dels PDI de la nostra facultat, de seguida notem un col·lectiu prou envellit que imparteix docència en un altre col·lectiu molt més jove. El que clarament pot veure’s com una asincronia generacional.

–Quines són les principals investigacions que s’estan duent a terme actualment a la Facultat de Química?

–Tot i que els quatre departaments porten endavant diversos màsters interuniversitaris, màsters Propis i de Menció d’Excel·lència, hi ha una distribució molt àmplia de línies d’investigació i d’unitats d’investigació per acollir diferents tipus d’estudiants en la investigació tant teòrica com experimental. A més a més, la facultat té en marxa el Programa de Doctorat amb la Menció d’Excel·lència que atorga el títol adient per al nivell més alt de formació dels estudiants.

–Quines eixides professionals té l’estudiantat de Química? Com convenceria un estudiant de batxillerat perquè triara Química i no un altre grau?

–De moment els nostres estudiants continuen disposant de les tres branques que sempre han tingut, l’ensenyament tant a nivell de batxillerat (Física i Química) com l’universitari (sempre que s’haja obtingut el doctorat) i la indústria química. En aquests moments de crisi econòmica totes tres eixides estan un poc en stand-by no sols per als nostres estudiants, sinó per a moltes persones en aquesta societat en la qual els llocs de treball els està marcant el mercat econòmic.

–Considera que des del punt de vista de la investigació hi ha suficient recolzament públic? Què caldria fer? I des del sector privat? Quines mesures pot implementar la facultat per a millor la relació entre el teixit productiu i l’alumnat i els investigadors del centre?

–Des de fa ja uns anys venim observant reduccions a nivell estatal del nombre de beques en els diversos programes d’ajudes ministerials i de la Generalitat (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, FPU i FPI, intercanvi, ajudes a l’estudiant per a la consecució del curs, etc.), sempre donant la culpa des de les institucions oficials a la crisi econòmica. La veritat és que la reducció en projectes d’investigació és un pas enrere, com va dir el mateix Avelino Corma. Respecte al sector privat, la Universitat té un organisme (OTRI) que regula les relacions i supose que, entre altres coses, caldria veure el nivell de la reglamentació actual.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València